การใช้ข้อมูลอีเมลล์

1. ขออนุญาติเก็บอีเมลล์ไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดและอื่นๆ
  ท่านยินยอมที่จะรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทเช่นการแจ้งสถานการสั่งซื้อสินค้า การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่นๆรวมทั้งประกาศต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสม นอกเหนือจากการซื้อสินค้า เป็นต้นโดยทั้งนี้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์และ/ หรือการสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
  การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆจะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร และถือว่าท่านจะได้รับการสื่อสารดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังท่านโดยไม่ว่าท่านได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม
  บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสารทั้งนี้หากท่านติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หรือบริการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิกให้แก่ท่าน
2. การขออนุญาติยกเลิกการรับข่าวสาร หากคุณมีความประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสารกรุณา คลิกที่นี่

การระงับข้อพิพาท

1. ข้อจำกัดความรับผิด
  ทางเว็ปไซต์ www.genyfood.com จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหายสูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมโดยเฉพาะเจาะจงโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาอาการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของคุณ หรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตามของคุณด้วย) รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมทั้งข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือข้อมูลผู้ติดตามของคุณตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ที่มีการส่งผ่านระบบของเรากล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือทางเว็ปไซต์ www.genyfood.com หรือบุคคลที่สามใดๆ หรือข้อมูลเนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมาจะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใดทั้งต่อบริษัทใดๆ ก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสียเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมการบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากความล่าช้าความไม่ถูกต้องความผิดพลาดหรือการกระทำใดๆ อันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา
  โปรแกรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆรวมถึงโปรแกรมรับผลตอบแทนอื่นๆ ของทางเว็ปไซต์ www.genyfood.com ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท เจ็น วาย ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด จำกัดเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงยกเลิกโปรแกรมทั้งเป็นการชั่วคราว หรือถาวรในทุกๆโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้า
2. การชดเชยค่าเสียหาย
  ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไข และข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ทางเว็ปไซต์ www.genyfood.com (หรือพนักงานของบริษัททุกคนผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้าบริษัทสาขาบริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย
3. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
  ทางเว็ปไซต์ www.genyfood.com อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล และเพื่อความสะดวกของคุณ ทางเว็ปไซต์ www.genyfood.com มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่าทางเว็ปไซต์ www.genyfood.com ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นการเข้าเยี่ยมชม หรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆ นั้นถือเป็นหน้าที่ของคุณในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซด์เหล่านั้นด้วยตนเอง การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ นั้นเราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว และเราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเอง เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจากทางเว็ปไซต์ www.genyfood.com เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อนกรุณาติดต่อเรา หากคุณต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ
4. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด
  ทางเว็ปไซต์ www.genyfood.com มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อหากความผิดพลาดนั้น เกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิดหรือลงรายละเอียดที่ผิดเป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้น และเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทางเว็ปไซต์ www.genyfood.com จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า
5. การใช้งานอันไม่เหมาะสม
  คุณตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็ปไซต์ www.genyfood.com เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายข่มขู่รังควานเจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาทหยาบคายคุกคามมุ่งร้ายลามกอนาจารส่อไปในทางเรื่องเพศก้าวร้าวทำให้ผู้อื่น ไม่พอใจดูหมิ่นศาสนารวมถึงรูปภาพลามก หรือผิดกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ด้วยเหตุนี้หากคุณได้ทำการส่ง หรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อความรวมถึงรูปภาพใดๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นและ ทางเว็ปไซต์ www.genyfood.com หรือบุคคลที่สามใดๆ ก็ตามได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหา หรือข้อมูลของคุณไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามทีคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สินค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ทางเว็ปไซต์ www.genyfood.com หรือบุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไป

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต www.genyfood.com จะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่น ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
1. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
  www.genyfood.com ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม www.genyfood.com ตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
  ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้และส่งมายัง www.genyfood.com ได้ 3 ช่องทางคือ
 
ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง บริษัท เจ็น วาย ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด และส่งมาได้ที่ 656,658,660,662 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) E-mail address : info@genyfood.com
ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน www.genyfood.com โดยสามารถระบุรายละเอียดด้านล่างนี้ โปรดคลิกที่นี่
3. ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
  หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจ ของลูกค้าลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอก ที่ลูกค้าสามารถดำเนิน การระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง
  Department of Business Development
44/100 Nonthaburi Road 1 Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000
Tel : (+66) 025475959-61
E-mail : e-commerce@dbd.go.th
แผนที่ : (http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=64&L=1)
  • New Products
  • Discount