ปลาโออบแห้ง

     ปลาโออบแห้ง เป็นปลาโอที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยการอบด […]