วิธีการสั่งซื้อ

นโยบายการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำการคืนสินค้าภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
  2. ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทาง บริษัทตัวแทนขนส่ง เช่น รถทัวร์, รถตู้, บริษัทขนส่ง, รถไฟ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า) เมื่อลูกค้าส่งสินค้ากลับคืนมา ต้องโทรมาแจ้งกับทางบริษัทฯ เกี่ยวกับรายละเอียดการขนส่งด้วย มิฉะนั้น ถ้าทางบริษัทฯ ไม่ทราบเรื่อง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้านั้น
  3. สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเดิม
  4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

  1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่ไม่ได้เป็นความผิดพลาดของทางบริษัทฯ
  2. บริษัทฯจะคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้ ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาจากผู้ผลิต สินค้าไม่ได้มาตรฐาน สินค้าที่ส่งผิด เนื่องจาก ความผิดพลาดของพนักงานของทางบริษัทฯ
  3. บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น
  • New Products
  • Discount